Ambits d’actuació

Cooperación internacional

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Entidades Sociales

ENTITATS SOCIALS

Administración Pública

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

icono género

GÈNERE

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Cooperación internacional

Apostem per la defensa dels drets i oportunitats de totes les persones a partir de processos de suport mutu entre individus, col·lectius,  organitzacions i  administracions.

Fem un anàlisi crític, alhora que constructiu, de les causes i de les conseqüències de la  cooperació internacional i del pes específic que la immigració, el refugi i l’asil tenen en aquesta situació.

Acompanyem iniciatives de debat i d’incidència en polítiques publiques i estratègies de suport al desenvolupament, control dels mercat i de les fronteres, i de la defensa de la sobirania alimentaria i els drets dels pobles.

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTES I PROGRAMES
ANÀLISIS DELS ACTORS
DIAGNÒSTICS PARTICIPATIUS
FORMULACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA
SEGUIMENT, JUSTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE PROJECTES
FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE CAPACITATS
APRENENTATGE I SERVEI
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC

ACOMPANYAMENT A ENTITATS SOCIALS

Entidades Sociales

A Tecum creiem que les entitats son les protagonistes dels seus propis processos i que el nostre acompanyament ha de ser dinàmic i bidireccional, d’aprenentatge i de descoberta de les fortaleses i dels aspectes que requereixen reforç,  anàlisis i exploració d’alternatives.

Partim de l’anàlisi conjunt de les demandes, l’entorn i les alternatives per oferir un acompanyament integral i especialitzat, a fi de desenvolupar accions positives que  afavoreixin  la definició d’estratègies i la consolidació de l’entitat.

GESTIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS
 • Presentació de projectes 
 • Convocatòries 
 • Rendició de comptes 
 • Informes de seguiment 
 • Auditories
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
  • Lideratge 
  • Relacions humanes 
  • Organització 
  • Definició destratègies i processos de planificació, institucionals, sectorials  i locals

SUPORT I ASSESSORAMENT A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Administración Pública

Creiem en la capacitat d’acció i transformació de l’administració, compromesa amb la societat civil, vinculada a la disponibilitat de recursos i que es concreti en polítiques públiques.

Donem suport tècnic a les administracions amb l’objectiu de definir dissenyar i implementar eines i processos, que permetin donar una resposta  àgil i eficient per a la satisfacció de les necessitats de la seva població.

ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC:
 • Valoració de projectes per a l’atorgament de subvencions 
 • Revisió de comptes justificatius tècnics i econòmics  
 • Elaboració de bases i convocatòries de subvencions específiques  
 • Adequació tècnica de requisits i criteris d’atorgament de subvencions i de sistemes de puntuació. 
 • Seguiment de l’execució tècnica i pressupostària del projectes i possibles modificacions  
 • Disseny d’eines de gestió  
 • Suport a entitats  

FORMACIÓ A EQUIPS TÈCNICS EN SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE PROGRAMES PROJECTES
ACOMPANYAMENT I DINAMITZACIÓ I ELABORACIÓ DE PLANS SECTORIALS
ESTUDI, DIAGNÒSTIC, AVALUACIÓ, DISSENY DE SERVEIS I PROPOSTES DE MILLORA O PROPOSTES ALTERNATIVES
ORGANITZACIÓ, RECULL D’INFORMACIÓ ORGANITZACIÓ ACTES I DOCUMENT DE RESULTATS
SUPORT I DINAMITZACIÓ A CONSELL CONSULTIUS I TAULES SECTORIALS

GÈNERE

icono género

Treballem integrant la perspectiva de gènere a tots els àmbits d’actuació, desenvolupant metodologies i instruments per tenir-la present més enllà d’enfocaments simplificadors, unívocs i tradicionalment predominants.

Les relacions de gènere s’expressen en diferències estructurals que afecten al conjunt de la població. Aquestes diferències s’han de posar en relació amb d’altres com l’edat, grup ètnic, classe social, capacitats diferents, orientació sexuals, etc.

Estem implicades, de forma individual i col·lectiva  en la defensa de l’equitat de gènere i dels drets de les dones i aquest sentiments, valors i pensaments els trobem implícits en totes les nostres actuacions.

Anem més enllà de l’enfoc, del llenguatge i les formes. Apliquem l’enfocament de gènere de forma estructural i vivencial. En aquest sentit, acompanyem a organitzacions, administracions i empreses en la revisió de la seva cultura relacional, estant convençudes  de que cadascuna compta amb una important potencialitat transformadora.

ASSESSORIES:
 • Aplicació pràctica de la sensibilització de gènere en projectes de cooperació internacional
 • Estratègies
 • Enfocament i polítiques, buscant la transversalitat en l’àmbit organitzacional i institucional
 • Aplicació de visions decolonials, interseccionals i adequades al context en el que es porta a terme el projecte o programa.

INFORMES D'IMPACTES DE GÈNERE
PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
ELABORACIÓ D'INDICADORS
ANÀLISI DE LA COMUNICACIÓ
ESTUDIS DE GÈNERE
CONSTRUCCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE PLANS D'IGUALTAT
PLANS DE DIVERSITAT I INCLUSIÓ