Qui som?

La nostra metologia

Tecum, amb tu.

Tecum som un projecte personal i professional amb més de 25 anys d’experiència i trajectòria treballant en la construcció col·lectiva d’una societat més justa, amb voluntat de contribuir al canvi social, al desenvolupament integral de les persones i les seves formes d’organitzar-se.

 La nostra metodologia i eines es construeixen a partir dels següents trets d’identitat:

en blanc

Gènere i interculturalitat (o elements discriminatoris interrelacionats)

Treballem integrant la perspectiva de gènere a tots els àmbits d’actuació, desenvolupant metodologies i instruments per tenir-la present més enllà d’enfocaments simplificadors, unívocs i tradicionalment predominants.

Les relacions de gènere s’expressen en diferències estructurals que afecten al conjunt de la població. Aquestes diferències s’han de posar en relació amb d’altres com l’edat, grup ètnic, classe social, capacitats diferents, orientació sexuals, etc.

Les persones que formen Tecum estem implicades, de forma individual i col·lectiva  en la defensa de l’equitat de gènere i dels drets de les dones i aquest sentiments, valors i pensaments els trobem implícits en totes les nostres actuacions.

A Tecum  anem més enllà de l’enfoc, del llenguatge i les formes. Apliquem l’enfocament de gènere de forma estructural i vivencial. En aquest sentit, acompanyem a organitzacions, administracions i empreses en la revisió de la seva cultura relacional, estant convençudes  de que cadascuna compta amb una important potencialitat transformadora.

Oferim assessories en temes de gènere: aplicació pràctica de la sensibilització de gènere en projectes de cooperació internacional, estratègies, enfocament i polítiques, buscant la transversalitat en l’àmbit organitzacional i institucional. Aplicant visions decolonials, interseccionals i adequades al context en el que es porta a terme el projecte o programa.

Els nostres serveis inclouen: informes d’impactes de gènere, pressupostos amb perspectiva de gènere, elaboració d’indicadors, anàlisis de la comunicació, accions positives, estudis de gènere, construcció, seguiment i avaluació de plans d’igualtat, plans de diversitat i inclusió, plans de conciliació, plans de comunicació.

Sostenibilitat i models de producció alternatius a través de l'economia social i solidària

A Tecum partim de què el desequilibri social primari és concernent a la producció i reproducció. Els sistemes per definir, generar, distribuir i organitzar els recursos, amb la finalitat de satisfer majoritàriament i amb sostenibilitat  les necessitats definides com a legítimes per totes les persones d’una comunitat, es materialitzen en una varietat de formes col·lectives d’organització del treball.

 En aquest sistema de treball, on els processos socials i els processos econòmics conformen una unitat, cal fomentar iniciatives socioeconòmiques transformadores: que prioritzin la persona i la satisfacció de les seves necessitats, els valors de cooperació, participació i transparència, compromís amb la comunitat.

Participació i autogestió col·lectiva

A Tecum tenim el convenciment que la participació activa de les persones i dels col·lectius és l’única fórmula viable per atorgar sentit de pertinença a un procés social. A la vegada, en determina el grau d’inclusió i cohesió, així com el de legitimitat dels processos.

 Només amb el sumatori d’experiències i capacitats de totes les parts participants es pot assolir l’objectiu d’un procés. Això implica habilitar estructures conjuntes que permetin aprofitar el potencial de cada membre, creant les eines més adients per a cada grup participant. Promoure la participació en els processos socials i l’autogestió, amb la mirada d’enfortir els col·lectius i les seves pròpies dinàmiques, tot evitant les dependències que es puguin generar.

El nostre equip

Carme Altayó i Martí

Enginyera Tècnica Agrícola per la Universitat politècnica de Barcelona, Postgrau en Cooperació Internacional per la Universitat de Barcelona i Tècnica en avaluació de projectes per la Universitat Oberta de Catalunya. Formació específica gestió de projectes, tècniques d’investigació social, enfocament de gènere i drets humans

Professional en l’àmbit de la cooperació internacional, i desenvolupament socioeconòmic, especialitzada en gestió de subvencions i en identificació, seguiment justificació i avaluació de projectes per entitats, administracions públiques i organismes internacionals (PNUD, ACNUR, CEE). Ha coordinat equips de treball multidisciplinaris en diverses avaluacions i serveis de gestió de projectes des de la vessant tècnica i econòmica i administrativa, per administracions públiques i per entitats del tercer sector. Té experiència en l’àmbit de la formació amb l’ús de tècniques participatives i en el disseny i implementació de protocols i eines de gestió de subvencions. Experiència de treball a Àfrica i Amèrica Llatina en context de conflicte i emergència.

Noemí Cortés Andreu

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona; Màster en Estudis per al Desenvolupament per la UAB-CIDOB. Cursos d’especialització en gènere, desenvolupament en l’àmbit local a Amèrica Llatina, seguretat alimentària, formació de voluntariat, entre d’altres.

Professional en l’àmbit de la gestió de projectes per a l’adjudicació de subvencions: valoració de sol·licituds de subvencions; estudi de modificacions sol·licitades per les entitats; revisió de justificacions tècniques i econòmiques; suport, assessorament i formació als equips tècnics i entitats; visites de seguiments als projectes i entitats.

També amb experiència en cooperació internacional, com a tècnica i coordinadora de projectes, en formulació, seguiment, justificació i avaluació de projectes.

Elsa Rodríguez-Cabo Doria

Diplomada d’especialització en Gestió per al Desenvolupament Comunitari Rural per la Universitat Autònoma de Querétaro, Mèxic; és Màster en Gènere i Desenvolupament per la Universitat de Barcelona; ha realitzat diversos cursos d’especialització:  en perspectives de Gènere i mesures d’Igualtat per associacions, i en Sobirania Alimentaria.

Professional en l’àmbit de la cooperació internacional i el desenvolupament de la comunitat rural. Experiència en diagnòstics, identificació, implementació i avaluació de projectes de desenvolupament en països de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’estat espanyol.