Els nostres serveis

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ

FORMACIÓ

FORMACIÓ

REFORÇ INSTITUCIONAL

REFORÇ INSTITUCIONAL

 CERCA DE FINANÇAMENT

CERCA DE FINANÇAMENT

DIAGNÒSTIC I FORMULACIÓ

DIAGNÒSTIC I FORMULACIÓ

SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ

SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ

ESTUDIS I INVESTIGACIONS

ESTUDIS I INVESTIGACIONS

LICITACIONS

LICITACIONS

Evaluación Tecum

AVALUACIÓ

A Tecum entenem  l’avaluació com un procés sòcio-polític, aplicable a tots els àmbits i etapes de qualsevol intervenció. Una eina fonamental per la rendició de comptes associada a processos  d’aprenentatge i millora.

 Apostem per una avaluació sensible a les necessitats i interessos de tots els agents implicats; una avaluació no punitiva, transformadora i propositiva, que revaloritzi els encerts, identifiqui les dificultats i  evidenciï les oportunitats de millora.

Projectes

Formación Tecum

FORMACIÓ

Per a Tecum  l’educació és l’eina més potent a la base de tota transformació i canvi social. Una educació que té com a protagonista a la persona amb les seves particularitats culturals i socials, que evoluciona en el temps i l’espai.

 Oferim formacions ajustades en el contingut, la metodologia i l’abast a les característiques de la població objectiu.

Projectes

Estrategia

REFORÇ INSTITUCIONAL

Fomentar la participació activa, i la transferència i intercanvi de coneixement entre les persones d’un mateix equip, és la base del suport que ofereix Tecum.

Incorporem una visió col·laborativa que permeti ampliar el panorama organitzacional , a la recerca d’un entorn coadjuvant i de co-creació a llarg termini. Posem en valor les habilitats, relacions, vivències i motivacions de cada entitat, per acompanyar en el disseny de planificacions estratègiques i operatives i en la implementació de projectes amb eficàcia, eficiència i sostenibilitat.

Projectes

Financiamiento

CERCA DE FINANÇAMENT

Partint de la diversitat i la singularitat del teixit associatiu, a Tecum duem a terme un estudi individualitzat, analitzant el seu perfil, característiques i particularitats de cada entitat amb l’objectiu de fer més eficient, eficaç i coherent la recerca de finançament.

 Oferim informació actualitzada sobre convocatòries de subvencions i altres fonts de finançament, publiques i privades, i acompanyem a les entitat en el procés de valoració i selecció dels finançadors que més s’adaptin i adeqüin als seus projectes, estratègia i filosofia de treball.

Projectes

Diagnóstico Tecum

DIAGNÒSTIC I FORMULACIÓ

Amb la mirada posada en la construcció d’un món equitatiu i just, resultant d’una transformació social, A Tecum considerem que cada context o situació requereix d’un estudi previ a l’inici d’accions concretes.

 El diagnòstic o la identificació previs a la formulació o el disseny d’estratègies, processos i/o projectes, es plateja des de Tecum com  l’anàlisi de necessitats i de possibilitats, no des de l’expertesa externa si no des de la participació de totes les persones implicades i des de la pròpia vivència compartida.

Projectes

seguimiento

SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ

Considerem el seguiment durant l’execució d’una intervenció i/o implementació d’un procés, com una oportunitat d’aprenentatge i adaptació que permet desenvolupar respostes creatives i properes.

A Tecum oferim suport a les entitats per al seguiment i la justificació de les seves actuacions respecte a les persones sòcies, col·laboradores i agents finançadors públics i/o privats.

Oferim suport i assessorament a administracions públiques en el procés de revisió i validació dels comptes justificatius presentats per persones físiques i/o jurídiques beneficiàries de subvencions; en la valoració de sol·licituds de modificacions i reformulacions; en altres necessitats que es plantegin al llarg del cicle de vida d’un projecte.

Projectes

Investigaciones

ESTUDIS I INVESTIGACIONS

A Tecum oferim aquest servei en l’àmbit de la investigació social, la recerca aplicada a processos comunitaris i les polítiques publiques.

Posem al centre la pluralitat de les experiències individuals per tal de dur a terme les reflexions i l’anàlisi amb la màxima cobertura i arribar a conclusions fonamentades en la veracitat i el rigor de les fonts.

Projectes

licitaciones

LICITACIONS

Des de Tecum ens impliquem en la transformació dels mecanismes de contractació pública, per apropar-hi l’Economia Cooperativa, Social i Solidària com a model econòmic realista, proper i viable.

Al costat del contractant, acompanyem en el processos de definició dels plecs de contractació perquè s’incorporin elements que garanteixin l’ús dels recursos de forma social i sostenible.

Al costat de les entitats licitadores, donem suport i acompanyament per posar en valor la seva experiència, professionalitat i qualitat davant de possibles oportunitats de contractació.

Projectes